Registrácia »
Obnovenie hesla »

Všeobecné obchodné podmienky

PER Consulting group, s. r. o.

Sídlo: Bartókova 6, 811 02 Bratislava

IČO: 46948759
DIČ: 2023667162

Bankové spojenie: Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky

IBAN: SK35 8330 0000 0021 0035 3267
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 86270/B

Štatutárny zástupca: Nina Peráčková (konateľ)

E-mail: thenolimitsgym@gmail.com
Mobil: +421 918 177 509

Web: http://nolimitsgym.sk

I. Úvodné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytovaní služieb (ďalej len „Zmluva“) uzatvorenú medzi spoločnosťou PER Consulting group, s. r. o., so sídlom Bartókova 6, 811 02 Bratislava, IČO: 46948759, DIČ: 2023667162 zap. v OR Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 86270/B ako poskytovateľom (ďalej len „Poskytovateľ“) a „Klientom“.

II. Predmet poskytovania

Poskytovateľ poskytuje svojim Klientom nasledovné služby:

 • sprostredkovanie služieb v oblasti fitness, najmä športu pole dance a cvičení flexi, baletu, aerial hoop, aerial silk v štúdiu The No Limits Gym (ďalej len „Štúdio“),
 • organizácia individuálnych a skupinových cvičenia s možnosťou online rezervácie miesta pre osobu na danom tréningu,
 • kúpu kreditov na poskytované tréningy v danom časovom rozsahu, termíne a mieste určenom Poskytovateľom
 • sprostredkovanie zájazdov a tréningových kempov, ktoré sa riadia osobitnými obchodnými podmienkami

(ďalej len „Služby“)

III. Registrácia

 1. Registrácia na webovej stránke http://nolimitsgym.sk je bezplatná.
 2. Pre rezerváciu miesta na cvičeniach je registrácia povinná.
 3. Registračný formulár obsahuje nasledovné povinné údaje: meno, priezvisko, ulica, mesto, psč, telefón, email a heslo.
 4. Po vyplnení registračného formuláru sa Klientovi vytvorí registrovaný profil.

IV. Rozvrh

 1. Každý tréning má obmedzený počet klientov a prideleného trénera, ktorý je vopred zverejnený v rozvrhu na webovej stránke http://nolimitsgym.sk v sekcii Rozvrh.
 2. Rozvrh je zvyčajne k dispozícii na najbližšie 4 týždne.
 3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo v prípade nepredvídateľných okolností zmeniť prideleného trénera na daný tréning. Klient v prípade zmeny trénera prideleného na daný tréning nemá nárok na vrátenie kreditu alebo peňazí.
 4. Rezerváciu na tréning je možné urobiť v rozvrhu iba v prípade existencie kreditu vo svojom registrovanom profile.

V. Platobné podmienky

 1. Poplatky za jednotlivé tréningy sú uvedené v rozvrhu, v mene EUR.
 2. Poplatky za sprostredkovanie zájazdov a tréningových kempov sú uvedené na ponukových listoch k daným zájazdom.
 3. Klient sa zaväzuje uhradiť poplatky za tréning minimálne 2 pracovné dni pred konaním tréningu bezhotovostným prevodom na bankový účet Poskytovateľa vo Fio Banke, IBAN: SK35 8330 0000 0021 0035 3267.
 4. Po pripísaní kreditnej čiastky na účet Poskytovateľa, Poskytovateľ identifikuje prijaté platby a podľa mena / variabilného symbolu, pridelí kredity jednotlivým registrovaným Klientom. Klienti následne používajú kredit podľa ľubovôle na využívanie Služieb.
 5. Kreditná čiastka je Klientovi k dispozícii tri mesiace od pripísania do registrovaného profilu. Po uplynutí troch mesiacov nespotrebovaný kredit prepadá v prospech Poskytovateľa.

VI. Dodacie podmienky

 1. Poskytovateľ má právo zrušiť cvičenie, ak sa jeho uskutočnenie bude javiť ekonomicky neúnosné.
 2. V prípade ochorenia alebo zranenia, tehotenstva alebo iných nepredvídateľných udalostí vis major, ktoré znemožňujú Klientovi využívať Služby, môže Klient písomne požiadať Poskytovateľa o bezplatné predĺženie trvania Zmluvy / kreditov o príslušný počet dní, v ktorých nemohol Služby využívať. Poskytovateľ môže bezplatne predĺžiť trvanie Zmluvy iba v prípade, ak Klient predloží písomné potvrdenie o udalosti, ktorá Klientovi znemožnila využívanie Služieb podľa Zmluvy, prípadne môže preniesť kreditnú čiastku na iného Klienta po dohode. V záujme uplatnenia nároku Klienta podľa tohto odseku Podmienok je potrebné aby Klient skutočnosti, ktoré mu zabránili využívať Služby, bezodkladne písome, e-mailom alebo telefonicky oznámil Poskytovateľovi najneskôr však do troch pracovných dní odo dňa kedy k takejto skutočnosti došlo.
 3. Služby sa poskytujú v The No Limits Gym na Rezedovej 5, 821 01 Bratislava (1. poschodie), pokiaľ nie je určené inak.

VII. Odstúpenie od zmluvy

 1. Odstúpenie od Zmluvy je možné pred začatím poskytovania Služieb.
 2. Prvým začiatkom poskytovania Služieb, t. j. objednaním sa na prvý tréning prostredníctvom registrovaného profilu Klienta na webstránke http://nolimitsgym.sk v časti Rozvrh stráca Klient právo na odstúpenie od Zmluvy.

VIII. Reklamácie

 1. Klient je oprávnený vady poskytnutých Služieb písomne reklamovať u Poskytovateľa, v lehote 7 dní od poskytnutia Služieb Poskytovateľom.
 2. Na neskoršiu reklamáciu Poskytovateľ nie je povinný prihliadnuť, bude považovaná iba za informáciu, z ktorej nevyplývajú Poskytovateľovi žiadne povinnosti.
 3. Poskytovateľ reklamáciu posúdi a do 14 pracovných dní odo dňa jej prevzatia oznámi Klientovi písomne výsledok vybavenia reklamácie.
 4. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Klient právo aby bola vada bezplatne, bezodkladne a riadne odstránená, a Poskytovateľ vykoná nápravné opatrenie. Ak ide vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu využitiu poskytnutých Služieb, má Klient právo na zľavu z ceny alebo na odstúpenie od Zmluvy.

IX. Ochrana osobných údajov

 1. Poskytovateľ je prevádzkovateľom podľa zákona č. 122/2013 Z. z. v platnom znení.
 2. Poskytovateľ spracúva osobné údaje Klientov za účelom evidencie Klientov, prideľovania kreditov Klientom, identifikácie cvičiacich na tréningoch. V prípade organizácie zájazdov poskytuje osobné údaje Klientov tretím stranám za účelom realizácie zájazdu. V inom prípade neposkytuje osobné údaje žiadnej tretej strane.
 3. Za nepravdivosť osobných údajov zodpovedá ten, kto ich do informačného systému poskytol.

X. Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Klient vyhlasuje, že pozná svoj zdravotný stav a účastní sa všetkých aktivít v Štúdiu slobodne a výlučne na vlastné riziko.
 2. Klient má právo na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených Služieb.
 3. Vstup do priestorov Štúdia a využívanie Služieb pod vplyvom alkoholu, omamných alebo psychotropných látok je zakázané. Klienti pod vplyvom alkoholu, omamných alebo psychotropných látok budú okamžite vylúčení zo Štúdia a ich kredit prepadne v prospech Poskytovateľa.
 4. Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť poskytnúť Služby tehotným ženám.
 5. Fajčenie je v priestoroch Štúdia prísne zakázané.
 6. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu na veciach vnesených alebo odložených v Štúdiu, ak tieto budú odložené mimo miest vyhradených Prevádzkovateľom na odloženie vecí.
 7. Klient je povinný sa pri využívaní Služieb riadiť pokynmi Poskytovateľa, trénerov alebo iných osôb poskytujúcich Služby v mene Poskytovateľa. V prípade ak Klient zistí, že jeho zdravotný stav alebo stav cvičebných pomôcok, alebo priestor Štúdia neumožňuje pokračovanie vo využívaní Služieb, alebo takéto pokračovanie by mohlo ohroziť jeho zdravotný stav, je povinný toto bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi alebo jeho zástupcom (trénerom) a ihneď ukončiť využívanie Služieb. Poskytovateľ nie je zodpovedný za akékoľvek škody na zdraví alebo majetku, ktoré môžu Klientovi vzniknúť nedodržaním tohto postupu, či pokynov Poskytovateľa alebo trénerov. Poskytovateľ ďalej nie je zodpovedný za akékoľvek škody na zdraví alebo majetku, ktoré si Klient spôsobí úmyselne, z nedbanlivosti, neopatrnosti alebo precenením jeho fyzickej kondície.
 8. Klient sa zaväzuje nevyužívať priestory Štúdia na akékoľvek komerčné účely, t. j. najmä účtovanie iným Klientom akékoľvek poplatky za osobnú supervíziu pri tréningu, či obdobnej Službe bez osobitnej Zmluvy alebo dohody s Poskytovateľom. V prípade zistenia takéhoto konania si Poskytovateľ vyhradzuje právo penalizovať takéto konanie prepadnutím celého kreditu na konte Klienta, ktorý takéto konanie inicioval, v prospech Poskytovateľa a následné vylúčenie Klienta zo Štúdia.
 9. Poskytovateľ si vyhradzuje právo uzavrieť Štúdio The No Limits Gym z dôvodu údržby prípadne z dôvodu nepredvídaných udalostí v trvaní 14 kalendárnych dní. Termín uzavretia prevádzky oznámi Klientom oznamom zverejneným v priestoroch Štúdia The No Limits Gym a tiež na webovej stránke http://nolimitsgym.sk a facebook stránke http://bit.ly/1UfArse. Uzavretím prevádzky Štúdia nevzniká Klientovi nárok na finančnú náhradu.
 10. Klient má právo žiadať zrušenie registrácie na webovom sídle http://nolimitsgym.sk. Zrušenie registrácie zabezpečí Poskytovateľ po prijatej žiadosti od Klienta. Žiadosť je možné doručiť ústnou výzvou osobne, písomne na platnú adresu Poskytovateľa, telefonicky alebo emailom. Po zrušení registrácie nie je možné ďalej poskytovať Služby.
 11. Poskytovateľ vyhlasuje, že Klientom oznámi zamýšľané zhotovovanie záznamov (videí, fotografií) z tréningov, a z poskytovania Služieb. Klient môže prejaviť svoj súhlas alebo nesúhlas so zhotovovaním záznamov s jeho podobizňou. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zverejňovať zhotovené vizuálne záznamy na svojej webstránke http://nolimitsgym.sk, na svojej facebook stránke http://bit.ly/1UfArse, ako aj v iných médiách (printových, audiovizuálnych a pod.), a to na propagačne účely.

XI. Záverečné ustanovenia

 1. Klient prehlasuje, že sa pred vyplnením registračného formulára oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a že s nimi súhlasí.
 2. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi Poskytovateľom a Klientom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
 3. Poskytovateľ a Klient sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku — telefonickú a elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany
 4. Poskytovateľ si vyhradzuje právo meniť znenie Všeobecných obchodných podmienok.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky vstupujú do platnosti 1. 1. 2016.